۱۴۰۲ جمعه ۱۹ خرداد -
18:44:26
ویژه همکاران | English
 
ماموریتها

شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی ، مهارت و انگیزش کارکنان بعنوان منشا هر گونه تحول و نوآوری در شرکت ، به انجام فعالیتهای تولیدی ، فنی و مهندسی در صنعت برق و در حوزه های خدماتی و مشاوره ای با تاکید بر رویکردهای ذیل خواهد پرداخت :

1.اعتبار سازی (افزایش حس اعتماد و اعتبار در میان مشتریان و کارکنان)

2.  تولید (تولید تجهیزات خاص مورد نیاز صنایع و ارگانهای دولتی و نیز سازمانهای متقاضی)

3.  خدمات (ایجاد و توسعه طرحهای خدماتی ویژه با قابلیت خدمت به مردم)

4.  رشد (رشد فعالیتهای دارای سابقه انجام در شرکت)

5.  توسعه (تولید موضوع جدید قابل انجام برای درآمدزایی)

6.  نمایندگی (اخذ و ارائه نمایندگی در خصوص موارد سودآور با شرط حفظ اعتبار شرکت)

شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی ، مهارت و انگیزش کارکنان بعنوان منشا هر گونه تحول و نوآوری در شرکت ، به انجام فعالیتهای تولیدی ، فنی و مهندسی در صنعت برق و در حوزه های خدماتی و مشاوره ای با تاکید بر رویکردهای ذیل خواهد پرداخت :

1.اعتبار سازی (افزایش حس اعتماد و اعتبار در میان مشتریان و کارکنان)

2.  تولید (تولید تجهیزات خاص مورد نیاز صنایع و ارگانهای دولتی و نیز سازمانهای متقاضی)

3.  خدمات (ایجاد و توسعه طرحهای خدماتی ویژه با قابلیت خدمت به مردم)

4.  رشد (رشد فعالیتهای دارای سابقه انجام در شرکت)

5.  توسعه (تولید موضوع جدید قابل انجام برای درآمدزایی)

6.  نمایندگی (اخذ و ارائه نمایندگی در خصوص موارد سودآور با شرط حفظ اعتبار شرکت)