۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر -
7:37:47
ویژه همکاران | English
 
آموزشی وآگاهسازی
 
 
 
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
 
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در 16 اداره کل دولتی استان سیستان و بلوچستان سال 91
 
اجرای طرح مروجین مدیریت مصرف انرژی در اصناف و بخش خانگی شهرستان مشهد به مدت  5 سال (از سال 88 تا کنون)
 
برگزاری سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در بیش از 30 مرکز دولتی
 
برگزاری دوره ساختمانهای هوشمند از منظر انرژی در شرکت توزیع نیروی برق و نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان سال 90
 
مشارکت در برگزاری همایش مدیریت مصرف با سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی سال 89
 
برگزاری بیش از 20 دوره طراحی و معماری روشنایی
 
برگزاری بیش از  150 دوره آموزشی PLC و مانیتورینگ
 
آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف مطابق با سیاست های وزارت نیرو جهت کاهش و یا تثبیت پیک مصرف برق مشترکین کشاورزی در حوزه
عملیاتی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد در سال 88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در 18 اداره کل دولتی استان خراسان رضوی سال 83
 
آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در 16 اداره کل دولتی استان سیستان و بلوچستان سال 91
 
اجرای طرح مروجین مدیریت مصرف انرژی در اصناف و بخش خانگی شهرستان مشهد به مدت  5 سال (از سال 88 تا کنون)
 
برگزاری سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی در بیش از 30 مرکز دولتی
 
برگزاری دوره ساختمانهای هوشمند از منظر انرژی در شرکت توزیع نیروی برق و نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان سال 90
 
مشارکت در برگزاری همایش مدیریت مصرف با سازمان بسیج مهندسین استان خراسان رضوی سال 89
 
برگزاری بیش از 20 دوره طراحی و معماری روشنایی
 
برگزاری بیش از  150 دوره آموزشی PLC و مانیتورینگ
 
آموزش و فرهنگسازی مدیریت مصرف مطابق با سیاست های وزارت نیرو جهت کاهش و یا تثبیت پیک مصرف برق مشترکین کشاورزی در حوزه
عملیاتی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد در سال 88