۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر -
8:7:3
ویژه همکاران | English
 
کنترل و نظارت
 
 
-      نظارت بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از سال 89 تا کنون
 
-      نظارت بر نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران از سال 89 تا 92
 
-      نظارت بر اندازه گیری و بازرسی پارامترهای کیفیت توان شبکه های انتقال و فوق توزیع شبکه خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی سال 89
 
-      نظارت بر اندازه گیری و بازرسی پارامترهای کیفیت توان شبکه های انتقال و فوق توزیع شبکه خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی سال 89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      نظارت بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از سال 89 تا کنون
 
-      نظارت بر نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین غیر دیماندی شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران از سال 89 تا 92
 
-      نظارت بر اندازه گیری و بازرسی پارامترهای کیفیت توان شبکه های انتقال و فوق توزیع شبکه خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی سال 89
 
-      نظارت بر اندازه گیری و بازرسی پارامترهای کیفیت توان شبکه های انتقال و فوق توزیع شبکه خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی سال 89